SAMSPILL OG KOMMUNIKASJON

Representanter fra bedriftene har nå utarbeidet en kommunikasjonsplan som skal bidra til å nå målene for SAMMEN2020-prosjektet. Hensikten med kommunikasjonsplanen er å bidra til at vi som næring kommuniserer mest mulig enhetlig. Målet er å sikre gjennomslagskraft for rammebetingelser, og rekruttering av de beste hodene. Når alle går i samme retning, styrker vi våre muligheter betydelig. Det er viktig for både BAE-næringen og samfunnet som helhet. 

Kommunikasjonsplanen gir noen overordnede føringer, og konkrete innspill til hvordan hver av bedriftene og organisasjonen kan bidra. Vi håper derfor at dere vil ta en grundig gjennomgang av planen og budskapsdokument for å identifisere relevante tiltak som kan implementeres i deres egne planer.